نمونه کارهای لمینیت

انجام روکش و لامینیت های سرامیکی
انجام روکش و لامینیت های سرامیکی
انجام روکش و لامینیت های سرامیکی
انجام روکش و لامینیت های سرامیکی

مشکلات بیمار: کامپوزیت ونیرهای معیوب قدیمی
درمان: برداشتن کامپوزیت ونیر ها و ترمیم های معیوب قدیمی و انجام روکش و لامینیت های سرامیکی💎

نمونه کار ۱۱

Ceramic crown and veneer 💎

در این کیس کامپوزیت ونیر ها برداشته و حذف شد. و ترکیبی از درمان روکش و لامینیت سرامیکی برای شش دندان قدامی فک بالا و پایین انجام شد.

نمونه کار دهم

قبل و بعد از لمینیت سرامیکی از رخ چپ
بعد از لمینیت سرامیکی از روبرو
قبل از لمینیت سرامیکی از روبرو
قبل و بعد از لمینیت سرامیکی از رخ راست

مشکلات بیمار: کامپوزیت ونیرهای بسیار زمخت و نازیبا به همراه لثه های ملتهب و دردناک.
درمان: با حذف ونیر کامپوزیت های معیوب و مواجهه با دندانهای تراش خورده ی بیمار متوجه شدم که ایشان از ابتدا باید تحت درمان ارتودنسی قرار می‌گرفته که متاسفانه بجای درمان درست وارد یک سیکل معیوب شده.
با انجام جراحی لثه وضعیت ظاهری لثه ها و همینطور التهاب آن را بهبود بخشیدیم و در نهایت با انجام ده واحد لامینیت سرامیکی ظاهر لبخند به مقدار زیادی بهبود یافت.

نمونه کار نهم

دندان بیمار بعد از لمینیت سرامیکی

درمان شامل:

  1. لیفت لثه؛
  2. خارج کردن روکش های فلزی سرامیکی قدیمی و کامپوزیت ونیرها؛
  3. ترمیم های معیوب قدیمی و سپس
  4. انجام لامینیت و روکش سرامیکی دو فک.

نمونه کار هشتم

قبل-لمینیت-سرامیکی
بعد-لمینیت-سرامیکی
قبل-بعد-لمینیت-سرامیکی
قبل-بعد-لمینیت-سرامیکی

درمان شامل:

دوازده واحد لامینیت سرامیکی

نمونه کار هفتم

بعد-لمینیت-سرامیکی
بعد-لمینیت-سرامیکی
بعد-لمینیت-سرامیکی

درمان: لامینیت سرامیکی

نمونه کار ششم

قبل-لمینیت-سرامیکی
قبل-لمینیت-سرامیکی
بعد-لمینیت-سرامیکی
قبل-بعد-لمینیت-سرامیکی
لمینیت-سرامیکی

طراحی لبخند به شرح زیر در این کیس انجام شد:
خارج کردن سه واحد روکش فلزی سرامیکی قدیمی به هم متصل دندانهای یک و دو چپ بالا و ساخت روکش های تمام سرامیکی جدا برای آنها.
تراش لامینیت دندانهای سه و چهار چپ بالا.
تبدیل دندان سه راست بالا به دندان دو(به علت فقدان دندان دو) و تبدیل چهاربالا به سه با تراش لامینیت.

نمونه کار پنجم

قبل-بعد-لمینیت-سرامیکی
قبل-بعد-لمینیت-سرامیکی
قبل-بعد-لمینیت-سرامیکی

طرح درمان:
۱.تعویض روکش ایمپلنت دندانهای یک
۲.لامینیت سرامیکی دندانهای دو؛سه و چهار دوسمت

نمونه کار چهارم

قبل-بعد-لمینیت-سرامیکی
قبل-بعد-لمینیت-سرامیکی
قبل-بعد-لمینیت-سرامیکی

طرح درمان:
لامینیت سرامیکی

نمونه کار سوم

قبل-بعد-لمینیت-سرامیکی
قبل-بعد-لمینیت-سرامیکی
قبل-بعد-لمینیت-سرامیکی

طرح درمان شامل:
لیفت لثه و خارج کردن روکش های فلزی سرامیکی قدیمی و کامپوزیت ونیر ها و ترمیم های معیوب قدیمی و سپس انجام لامینیت و روکش سرامیکی دو فک.

نمونه کار شماره دو

قبل-بعد-لمینیت-سرامیکی
قبل-بعد-لمینیت-سرامیکی
قبل-بعد-لمینیت-سرامیکی

طرح درمان شامل:
ترکیبی از روکش ها و لامینیت های سرامیکی.

نمونه کار شماره یک

قبل-بعد-لمینیت-سرامیکی
قبل-بعد-لمینیت-سرامیکی
قبل-بعد-لمینیت-سرامیکی

طرح درمان شامل:
لامینیت های سرامیکی

نوبت خود را رزرو کنید!