نمونه کار روکش های تمام سرامیکی

قبل-بعد-لمینیت-سرامیکی
قبل-بعد-لمینیت-سرامیکی
قبل-بعد-لمینیت-سرامیکی
قبل-لمینیت-سرامیکی
قبل-لمینیت-سرامیکی
بعد-لمینیت-سرامیکی
لمینیت-سرامیکی
قبل-بعد-لمینیت-سرامیکی

خارج کردن سه واحد روکش فلزی سرامیکی قدیمی به هم متصل دندانهای یک و دو چپ بالا و ساخت روکش های تمام سرامیکی جدا برای آنها.

روکش ایمپلنت دندانهای یک

نوبت خود را رزرو کنید!