نمونه کارهای بلیچینگ

نمای قبل از کار بیمار
نمای بعد از بلیچینگ

نمای قبل و بعد از بلیچینگ

نمای قبل و بعد از بلیچینگ

نوبت خود را رزرو کنید!